فروشــــــــــــــگاه خشــــــــــــــــکبار شوکــــــوجـــــیل

آجیل ترش دو آتیشه


این آجیل شامل پسته بادام بادام هندی میاشد.نظرات