فروشــــــــــــــگاه خشــــــــــــــــکبار شوکــــــوجـــــیل

آجیل شیرین


این آجیل شامل پسته بادام بادام هندی انجیر مغز گردو فندق کشمش سبز نخودچی مویز میباشد که همگی به صورت خام می باشند.نظرات