فروشــــــــــــــگاه خشــــــــــــــــکبار شوکــــــوجـــــیل

آجیل پنج مغز ایرانی


این آجیل شامل مغز پسته- مغز بادام- بادام هندی -گردو و فندق می باشد.نظرات